Zaproszenie do konkursu

Zaproszenie do konkursu

Regulamin konkursu plastycznego
„Duch w muzeum”
ORGANIZATOR:
Wiejski Dom Kultury w Silnie
TEMAT PRAC: DUCH w Muzeum
Prace mają przedstawiać duchy i upiory, widziane oczami uczestników. Mają być śmiesznymi lub mrocznymi interpretacjami tematu. Uczestnicy mają przedstawić swoje pomysły na to, jakie duchy mogą mieszkać w muzeach i jak mogą wyglądać. 

Wszystkie prace nadesłane na konkurs, przechodzą na własność organizatora. Prace zostaną wyeksponowane nocą, w czasie ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów” w chacie podcieniowej w Silnie i zostaną tam przez okres jednego miesiąca. Organizator zastrzega sobie prawo, do odrzucenia pracy w sytuacji, kiedy przedstawiać będzie zbyt mroczne podejście do tematu, drastyczne sceny, będzie obrażać czyjeś uczucia, lub też odnosić się będzie do religii i wierzeń


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do osób z kategorii wiekowych:
- I – III Szkoły Podstawowe
- IV – VI Szkoły Podstawowe
- VII – VIII Szkoły Podstawowe
- Szkoły Ponadpodstawowe i Dorośli
Konkurs adresowany jest wyłącznie do amatorów.
Prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, klubowych i świetlicowych. Może być wykonana w dowolnej technice plastycznej. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę. Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3
Prace nie mogą być wcześniej publikowane oraz nagradzanePracę należy opatrzyć metryczką, która jest załącznikiem do regulaminu. Metryczkę należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej.

TERMINY:

Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 30-04-2021r do Wiejskiego Domu Kultury w Silnie, ul. Główna 49,  lub do Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach,ul. Kościerska 10/2,  (koniecznie z dopiskiem WDK Silno – konkurs plastyczny)Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 07-05-2021,    wręczenie nagród nastąpi po 10-05-2021, po wcześniejszym skontaktowaniu się ze zwycięzcami. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostanie na stronie www.gokchojnice.pl, oraz na stronie Facebooka – Wiejski Dom Kultury w Silnie.

UWAGI KOŃCOWE:
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanych prac oraz na przetwarzanie danych osobowych, w celach promocyjnych oraz dokumentacyjnych, na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Silnie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.  Uczestnicy oświadczają, że zgłaszane prace są ich własnością i nie były wcześniej publikowane oraz nagradzane.

Nagrody:

Jury powołane przez Organizatora, oceniać będzie walory estetyczne pracy, zgodność z tematem oraz pracę włożoną w dzieło.

Przyznane zostaną nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:
- I – III Szkoły Podstawowe:
I miejsce II miejsce
- IV – VI Szkoły Podstawowe:
I miejsce 
II miejsce
VII – VIII Szkoły Podstawowe
I miejsce 
II miejsce
- Szkoły Ponadpodstawowe i Dorośli:
I miejsce 
II miejsce
Jury konkursu może przyznać wyróżnienia.


Załącznik nr 1
Metryczka do pracy konkursowej
- Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanych prac oraz na przetwarzanie danych osobowych, w celach promocyjnych oraz dokumentacyjnych, na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Silnie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.  
- Uczestnicy oświadczają, że zgłaszane prace są ich własnością i nie były wcześniej publikowane oraz nagradzane.- Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, w celach promocyjnych i dokumentacyjnych przez Wiejski Dom Kultury w Silnie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach. Uczestnik wyraża zgodę na publikację prace konkursowej oraz danych w mediach internetowych i regionalnej prasie.

- W sprawach związanych z danymi osobowymi, należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail iod@gokchojnice.pl, tel. 52 397 25 59, lub pisemnie na adres wskazany powyżej; 

- Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych w/w narusza przepisy prawa.

Imię i nazwisko
Klasa
Miejscowość zamieszkania
Email lub nr telefonu


……………………….…………………………

Data Podpis uczestnika/
Opiekuna prawnego

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry