Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach (89-600) ul. Kościerska 10/2.

JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej iod@gokchojnice.pl

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby:

 • wykonywać zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach.
 • podpisać i realizować umowę której jesteś stroną,
 • dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa,
 • wysyłać do Ciebie za Twoją zgodą newsletter,

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO gdy, wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach w interesie publicznym.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym  czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W konkretnych przypadkach określonych w RODO masz prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres mailowy: iod@gokchojnice.pl

GDZIE MOŻESZ WNIEŚĆ SKARGĘ, JEŚLI UZNASZ, ŻE TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, IŻ:

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do Państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 


Obowiązek informacyjny (korespondencja)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, z siedzibą w Chojnicach (89-600) ul. Kościerska 10/2;
 2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Danych Osobowych, tel. 793 610 036, e-mail iod@gokchojnice.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Pani/Panu odpowiedzi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione:
  • podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w zakresie usług informatycznych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. W przypadku:
  • nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł informacji;
  • odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na skutek Pani/Pana wniosku/zapytania.
 9. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowanie profilowanie.

 

Klauzula informacyjna w sprawie monitoringu wizyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach

„Administratorem systemu monitoringu jest Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gokchojnice.pl.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz zapobieganiu przypadkom naruszania prawa i zasad współżycia społecznego na terenie monitorowanym.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana wizerunek, który zostanie zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego w chwili pojawienia się na terenie monitorowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach.

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

Dane są używane wyłącznie do celów wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazywane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych w wymienionym wyżej zakresie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Zob. art. 6 ust. 1 lit. f  RODO oraz art. 22(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks Pracy.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane?

Dane są przechowywane w systemie monitoringu wizyjnego przez okres do 3 miesięcy od dnia zapisu, po czym są wymazywane.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.”

 

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies!Korzystamy z ciasteczek wyłącznie, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie strony oraz w celach statystycznych. Możesz w każdej chwili zmienić preferencje ciasteczek dla witryny w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Rozumiem