Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach (89-600) ul. Kościerska 10/2.

JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej iod@gokchojnice.pl

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby:

 • wykonywać zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach.
 • podpisać i realizować umowę której jesteś stroną,
 • dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa,
 • wysyłać do Ciebie za Twoją zgodą newsletter,

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO gdy, wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach w interesie publicznym.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym  czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W konkretnych przypadkach określonych w RODO masz prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres mailowy: iod@gokchojnice.pl

GDZIE MOŻESZ WNIEŚĆ SKARGĘ, JEŚLI UZNASZ, ŻE TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, IŻ:

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do Państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 


Obowiązek informacyjny (korespondencja)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, z siedzibą w Chojnicach (89-600) ul. Kościerska 10/2;
 2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Danych Osobowych, tel. 793 610 036, e-mail iod@gokchojnice.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Pani/Panu odpowiedzi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione:
  • podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w zakresie usług informatycznych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. W przypadku:
  • nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł informacji;
  • odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na skutek Pani/Pana wniosku/zapytania.
 9. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowanie profilowanie.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry