Regulamin

Ustalony na podstawie art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 213, póz. 2081).
Regulamin pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników

§ 2

Postanowienia regulaminu pracy stosują się do wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach bez względu na okres, na jaki zostali zatrudnieni, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy.

§ 3

Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o:
· pracodawcy lub zakładzie – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach,
· dyrektorze zakładu – należy przez to rozumieć dyrektora GOK,
· przełożonym – należy przez to rozumieć dyrektora lub osobę działającą wobec pracownika w imieniu dyrektora zakładu pracy,
· pracowniku – należy przez to rozumieć zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

§ 4

W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa pracy

Obowiązki pracodawcy
a) obowiązki pracodawcy w procesie pracy

§ 5

Pracodawca jest obowiązany:
1. Przydzielać pracownikom pracę zgodnie z treścią zawartych z nimi umów o pracę,
2. Zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
3. Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy , jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
4. Organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
5. Przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
6. Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przydzielać pracownikom środki higieny osobistej,
7. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
8. Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
9. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
10. Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
11. Prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
12. Wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
13. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy niezwłocznie wydać świadectwo pracy.

§ 6

1. Z pracownikiem, któremu w związku z wykonywaną pracą powierza się mienie pracodawcy z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, pracodawca zawiera umowę o odpowiedzialności materialnej.
2. Umowy o odpowiedzialności materialnej, o których mowa w ust. l zawiera się na piśmie.
3. Zawarcie umowy o odpowiedzialności materialnej powinno nastąpić przed powierzeniem pracownikowi mienia pracodawcy.

b) organizacja stanowiska pracy i przydział pracownikowi pracy

§ 7

Z chwilą przystąpienia przez pracownika do pracy przełożony pracownika obowiązany jest:
a. zapoznać pracownika z zakresem czynności,
b. zapoznać pracownika z miejscem pracy i jego otoczeniem,
c. przydzielić pracownikowi pracę (czynności) zgodnie z umową o pracę,
d. zapoznać pracownika ze sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku,
e. zorganizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy pracownika, jego kwalifikacji i predyspozycji zawodowych,
f. zapoznać pracownika ze sposobem rejestrowania czasu pracy i udzielania zwolnień od pracy,
g. przydzielić pracownikowi sprzęt, urządzenia i narzędzia do wykonywania pracy.

§ 8

1. Pracodawca wyznacza miejsce na przechowywanie przez pracownika narzędzi i środków pracy.
2. Za przechowywane przez pracownika w zakładzie pracy lub miejscu wykonywania pracy środki pieniężne i przedmioty wartościowe pracodawca nie ponosi odpowiedzialności.

c) system i czas pracy

§ 9

1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Pracownik obowiązany jest wykorzystywać czas pracy w pełni na pracę zawodową.

§ 10

1. Czas pracy w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin tygodniowo.
2. Pracownicy administracyjno – biurowi wykonują pracę w wymiarze 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 7.15 a 15.00 z wyjątkiem wtorku, gdzie pracę wykonuje się pomiędzy 7.00 a 16.00.
3. Pozostali pracownicy wykonują pracę zgodnie z harmonogramem czasowym obowiązującym w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Praca w granicach nie przekraczających 8 godzin na dobę przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
5. W razie rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu rozliczeniowego, pracownikowi przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia, obliczonego jak za pracę w godzinach nadliczbowych – przy odpowiednim stosowaniu pkt. 4 – za czas przepracowany od początku okresu rozliczeniowego do dnia rozwiązania umowy o pracę.

§11

1. Dla pracowników GOK okres rozliczeniowy wynosi l miesiąc.

d) praca w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta.

§ 12

1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tylko w czasie.
· konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo do ochrony mienia lub usunięcia awarii,
· szczególnych potrzeb pracodawcy.
2. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w pkt l nie może przekroczyć 4 godzin na dobę i 150 godzin w roku kalendarzowym.

§ 13

1. Za pacę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości:
· 50% wynagrodzenia za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę,
· 100% wynagrodzenia za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele lub święta.
2. Dodatek, o którym mowa w pkt. l przysługuje także na każdą godzinę pracy przekraczającą przeciętną tygodniową normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatków, o których mowa w pkt. l obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną.

§ 14

1. Pracownicy zarządzający, w imieniu pracodawcy, zakładem pracy, główny księgowy a także zastępcy tych osób, wykonują w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
2. Pracownikom, o których mowa w pkt. l, z wyłączeniem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, przysługuje jednak prawo do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy wykonanej na polecenie pracodawcy w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele, święto lub w dodatkowym dniu wolnym od pracy, jeżeli za pracę w tym dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

§ 15

1. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od
pracy.
2. Praca w niedzielę oraz w święto dozwolone jest w przypadku określonym
w § 12 pkt. l

§ 16

Pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę pracodawca obowiązany jest zapewnić inny dzień wolny od pracy w tygodniu. Pracodawca może udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w święto.

e) urlopy wypoczynkowe

§ 17

1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

§ 18

1. Wymiar urlopu wynosi:
a. 20 dni roboczych -jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
b. 26 dni roboczych -jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
2. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.
3. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
a. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
b. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
c. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat,
d. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
e. szkoły policealnej – 6 lat,
f. szkoły wyższej – 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w ppkt a – f, nie podlegają sumowaniu.
4. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

§ 19

1. Urlopy wypoczynkowe udzielane są przez pracodawcę zgodnie z planem urlopów
2. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy GOK.
3. Przysługujący urlop wypoczynkowy pracownik jest zobowiązany wykorzystać w ten sposób, aby co najmniej jedna część urlopu obejmowała nie mniej niż 14 dni kalendarzowych, pozostałą część urlopu wypoczynkowego przysługującego w danym roku kalendarzowym, pracownik może wykorzystać w sposób dowolny, jednak w terminie zaplanowanym i uzgodnionym z pracodawcą.
4. Odwołanie pracownika z urlopu jest dopuszczalne gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu.
5. Decyzję w sprawie odwołania pracownika z urlopu podejmuje dyrektor GOK.
6. Pracodawca na pisemny, umotywowany wniosek pracownika może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
7. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

f) termin, miejsce i sposób wypłaty wynagrodzenia

§ 20

1. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest z dołu w sposób następujący:
a. do dnia 30 każdego miesiąca wypłacane jest wynagrodzenie oraz zasiłki z
ubezpieczenia społecznego za ten miesiąc wszystkim pracownikom,
b. wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, w niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy wypłacane są w odstępach kwartalnych do dnia 10-go miesiąca następującego po upływie kwartału.
2. Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypada w dniu wolnym od pracy, wypłata jest dokonywana w poprzedzającym dniu roboczym.

§ 21

1. Wynagrodzenie wypłacane jest w gotówce do rąk pracownika albo osoby upoważnionej, w kasie lub w miejscu wykonywania pracy przez pracownika
2. Za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie wynagrodzenie jest wypłacane na wskazany przez niego rachunek bankowy.
3. Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika podlega ochronie.

§ 22

Pracodawca, na prośbę pracownika, udostępnia do wglądu dokumentację na podstawie której dokonano obliczenia wysokości wynagrodzenia.

§ 23

Miejscem wypłaty wynagrodzenia jest siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.

g) informacja o karach stosowanych zgodnie z art. 108 KP

§ 24

Szczególnie ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych jest:
1. Złe lub niedbałe wykonywanie warunków pracy powodujące narażenie pracodawcy na szkodę,
2. Rażący brak dbałości o maszyny, materiały i narzędzia oraz powierzone pomieszczenia
3. Wykorzystywanie maszyn i urządzeń do celów prywatnych,
4. Prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy,
5. Wynoszenie materiałów i urządzeń poza siedzibę pracodawcy,
6. Nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy lub samowolne opuszczenie jej bez usprawiedliwienia,
7. Częste spóźnianie się do pracy,
8. Stawienie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywanie alkoholu w czasie lub miejscu pracy,
9. Palenie tytoniu w miejscach w których obowiązuje zakaz palenia^
10. Zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy,
11. Niewykonywanie lub niedbałe wykonywanie poleceń przełożonych,
12. Nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
13. Naruszenie tajemnicy państwowej, służbowej albo dopuszczenie się rażącego niedbalstwa w ochronie tych tajemnic,
14. Dopuszczenie się rażącego nadużycia wobec pracodawcy, w szczególności w zakresie obowiązku ochrony jego interesów i mienia, w tym mienia powierzonego, a także nadużycie posiadanych pełnomocnictw i upoważnień,
15. Popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w związku z wykonywaniem powierzonych zadań, w szczególności w związku z użyciem upoważnień od pracodawcy, pieczątek i druków a także mienia pracodawcy,
16. Rażąco niewłaściwe zachowanie się wobec przełożonych, podwładnych lub współpracowników,
17. Rażące naruszenie regulaminu pracy,
18. Rażące naruszenie innych obowiązków pracowniczych.

§ 25

Wobec pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, zwłaszcza wymienionych w § 24, dyrektor zakładu pracy może zastosować, w trybie określonym przepisami art. 108 – 113 KP, karę upomnienia albo karę nagany, a za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, również karę pieniężną.

§ 26

Naruszenie obowiązków pracowniczych, o których mowa w § 24 mogą stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy.

h) nagrody i wyróżnienia

§ 27

1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości szczególnie przyczynią się do wykonywanie zadań zakładu pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

Obowiązki pracownika
i) określenie podstawowych obowiązków pracowników

§ 28

1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę.
2. Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności:
a. rzetelne ł efektywne wykonywanie pracy,
b. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
c. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
d. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
e. właściwe dokumentowanie pracy placówki
f. należyta dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
g. szczególna dbałość o bezpieczeństwo podopiecznych korzystających z zajęć w placówce,
h. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
i. wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i
wskazówek przełożonych,
j. dbanie o należyty stan środków pracy, używanie ich zgodnie z przeznaczeniem
wyłącznie do wykonywania zadań służbowych,
k. dbanie o prządek na stanowisku pracy, a po zakończeniu pracy właściwe
zabezpieczenie środków pracy oraz pomieszczeń pracy
l. właściwe odnoszenie się do przełożonych, współpracowników i interesantów,
ł. niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o wypadku przy pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,
m. przestrzeganie zakazu organizowania samowolnych zbiórek pieniędzy bez pisemnej zgody pracodawcy
n. przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach zamkniętych zakładu pracy poza wyraźnie wyodrębnionymi do tego celu miejscami.
o. przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu na terenie i wokół placówki,
p. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 29

Pracownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić komórkę do spraw kadrowych o zmianach stanu rodzinnego, warunkujących nabycie albo utratę prawa do świadczeń zakładu pracy i z ubezpieczenia społecznego oraz o zmianie adresu.

§ 30

1. Pracownicy mogą przebywać na terenie zakładu pracy tylko w godzinach pracy.
2. Przebywanie na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy jest dozwolone tylko na polecenie przełożonego albo po uzyskaniu jego zgody.
3. Pracownicy po zakończeniu pracy zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia miejsca pracy, które polega przede wszystkim na:
a. wyłączeniu urządzeń elektrycznych,
b. zamknięciu okien,
c. zabezpieczeniu dokumentów,
d. zamknięciu szaf, biurek na klucz.

§ 31

1. Pracownik potwierdza przybycie do pracy własnoręcznym podpisem na liście obecności.
2. Listy obecności są wykładane w ustalonym miejscu przed rozpoczęciem pracy.
3. Nieobecność pracownika w pracy i czas ich trwania odnotowuje na liście obecności dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.
4. Wyjścia w trakcie godzin pracy odnotowuje każdorazowo w zeszycie wyjść.

§ 32

1. Przypadki, w których pracownik może uzyskać zwolnienie od pracy, jak też przypadki, w których pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od wykonywania pracy określają przepisy KP.
2. Zwolnień o których mowa w ust. l udziela dyrektor GOK.
3. Pracownikowi przysługuje zwolnienie z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w razie:
a. ślubu pracownika – 2 dni,
b. urodzenia się dziecka pracownika – 2 dni,
c. ślubu dziecka pracownika – l dzień,
d. zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma lub macochy – 2 dni
e. zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia, babki, dziadka, osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika – ł dzień.

§ 33

1. Pracownik obowiązany jest uprzedzić dyrektora GOK o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest pracownikowi z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
2. W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej stawienie się do pracy pracownik obowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego, zawiadomić telefonicznie, listownie, przez osobę trzecią lub w inny sposób dyrektora GOK o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania.

§ 34

1. Na pisemny wniosek pracownika dyrektor może mu udzielić zwolnienia od pracy jeżeli nie spowoduje to istotnych zakłóceń w procesie pracy.
2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. l pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, chyba że czas tego zwolnienia pracownik odpracował w terminie uzgodnionym z dyrektorem. Czas odpracowania tego zwolnienia nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 35

1. Naruszeniem obowiązku trzeźwości przez pracownika jest stawienie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, a także spożywanie alkoholu albo używanie podobnie działającego środka w czasie pracy lub w miejscu pracy.
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku trzeźwości przez pracowników jest obowiązkiem bezpośredniego przełożonego.
3. Realizacja obowiązku, o którym mowa w ust. 2 następuje poprzez:
a. niedopuszczenie do pracy pracowników, których zachowanie wskazuje na spożywanie alkoholu lub uzasadniają te okoliczności,
b. odsuwaniu od pracy pracowników, którzy dopuścili się spożywania alkoholu w czasie pracy lub miejscu pracy.
4. Pracownik, któremu postawiono zarzut naruszenia obowiązku trzeźwości ma prawo żądać przeprowadzenia badania swojego stanu trzeźwości.

Postanowienia końcowe

§ 36

1. Przestrzeganie regulaminu jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
2. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje dyrektor GOK w Chojnicach.

§ 37

1. Pracownik potwierdza zapoznanie się z regulaminem pisemnym oświadczeniem wg ustalonego wzoru.
2. Oświadczenie o którym mowa w ust. l składa się do akt osobowych pracownika.
3. Nowo przyjmowani potwierdzają zapoznanie się z regulaminem pracy w treści umowy o pracę.

§ 38

1. Informacji o zakładzie pracy udziela dyrektor zakładu pracy, a inni pracownicy tylko
w granicach udzielonego upoważnienia.
2. Pracownikom, poza wymienionymi w ust. l obowiązuje zakaz udzielania informacji
o zakładzie pracy na zewnątrz,

§ 39

1. Bez zgody dyrektora zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej nie wolno wydawać na zewnątrz ani udostępniać dokumentów i ich kopii w postaci pisma lub magnetycznego nośnika informacji i ich kopii zawierających tajemnice służbowe, a także związane z ochroną dóbr osobistych.
2. Osobom uprawnionym do kontroli zakładu pracy na podstawie odrębnych przepisów udostępnia się żądane dokumenty po uprzednim sprawdzeniu uprawnień do przeprowadzenia kontroli.
3. Pracownik, u którego przeprowadzana jest kontrola obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o niej przełożonego.

§ 40

Wprowadzenie zmiany niniejszego regulaminu wymaga zastosowania trybu przewidzianego w KP dla wprowadzenia w życie regulaminu pracy.

§ 41

Niniejszy regulamin pracy wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies!Korzystamy z ciasteczek wyłącznie, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie strony oraz w celach statystycznych. Możesz w każdej chwili zmienić preferencje ciasteczek dla witryny w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Rozumiem