Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Wiejskiej Chojnice

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Wiejskiej Chojnice (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

Załączniki:

 1. Opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury).
 2. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 3 do niniejszej procedury).
 3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
  1. kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
  2. kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia
Wpis do ewidencji.

Przewidywany termin załatwienia
Do 14  dni od daty otrzymania wniosku.

Podstawa prawna

 1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2211)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj.Dz. U. z 2017, poz.2166).


Dostępność procedury

 1. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Chojnice.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Chojnice.
 3. strona www Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach

Uwagi

 1. Na terenie Gminy Wiejskiej Chojnice ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Wójt Gminy Chojnice. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 2. Dokumentację należy złożyć:
 • na stanowisku informacyjno-podawczym Urzędu Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
 1. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy w Chojnicach o następujących zmianach:
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
 1. Powołany przez Wójta Gminy Chojnice Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Wójta Gminy Chojnice ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.
 • Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Ispektor Danych Osobowych, tel. 52 397 21 29, e-mail ido@gminachojnice.com.pl.
 • Dane osobowe będą zbierane wyłącznie realizacji ustawowych zadań w związku z funkcjonowaniem i działaniem osób i podmiotów działających w turystyce.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych, o których mowa wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. Poz. 1553 z poźn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r. Poz. 2166).
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpoznania.
 • Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane będą przechowywane przez okres posiadania wpisu do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Chojnice, oraz przez okres archiwizacji dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67).
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies!Korzystamy z ciasteczek wyłącznie, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie strony oraz w celach statystycznych. Możesz w każdej chwili zmienić preferencje ciasteczek dla witryny w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Rozumiem