ZAPROSZENIE DO KONKURSU

ZAPROSZENIE DO KONKURSU

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

„Duch w muzeum”

ORGANIZATOR:

Wiejski Dom Kultury w Silnie

CELE KONKURSU:

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

- wyrabianie poczucia estetyki

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

 

TEMAT PRAC: DUCH w Muzeum

Prace mają przedstawiać duchy i upiory, widziane oczami uczestników. Mają być śmiesznymi lub mrocznymi interpretacjami tematu. Uczestnicy mają przedstawić swoje pomysły na to, jakie duchy mogą mieszkać w muzeach i jak mogą wyglądać.

 

Wszystkie prace nadesłane na konkurs, przechodzą na własność organizatora. Prace zostaną wyeksponowane nocą, w czasie ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów” w chacie podcieniowej w Silnie i zostaną tam przez okres jednego miesiąca. Organizator zastrzega sobie prawo, do odrzucenia pracy w sytuacji, kiedy przedstawiać będzie zbyt mroczne podejście do tematu, drastyczne sceny, będzie obrażać czyjeś uczucia, lub też odnosić się będzie do religii i wierzeń

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do osób z kategorii wiekowych:

- I – III Szkoły Podstawowe

- IV – VI Szkoły Podstawowe

- VII – VIII Szkoły Podstawowe

- Szkoły Ponadpodstawowe i Dorośli

Konkurs adresowany jest wyłącznie do amatorów.

Prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, klubowych i świetlicowych.

Może być wykonana w dowolnej technice plastycznej. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę. Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3

Prace nie mogą być wcześniej publikowane oraz nagradzane

Pracę należy opatrzyć metryczką, która jest załącznikiem do regulaminu. Metryczkę należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej.

TERMINY:

Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 30-04-2021r do Wiejskiego Domu Kultury w Silnie, ul. Główna 49,  lub do Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, ul. Kościerska 10/2, (koniecznie z dopiskiem WDK Silno – konkurs plastyczny)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 07-05-2021, wręczenie nagród nastąpi po 10-05-2021, po wcześniejszym skontaktowaniu się ze zwycięzcami. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostanie na stronie www.gokchojnice.pl, oraz na stronie Facebooka – Wiejski Dom Kultury w Silnie.

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanych prac oraz na przetwarzanie danych osobowych, w celach promocyjnych oraz dokumentacyjnych, na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Silnie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.  Uczestnicy oświadczają, że zgłaszane prace są ich własnością i nie były wcześniej publikowane oraz nagradzane.

Nagrody:

Jury powołane przez Organizatora, oceniać będzie walory estetyczne pracy, zgodność z tematem oraz pracę włożoną w dzieło.

Przyznane zostaną nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:

- I – III Szkoły Podstawowe:

I miejsce

II miejsce

- IV – VI Szkoły Podstawowe:

I miejsce

II miejsce

VII – VIII Szkoły Podstawowe

I miejsce

II miejsce

- Szkoły Ponadpodstawowe i Dorośli:

I miejsce

II miejsce

Jury konkursu może przyznać wyróżnienia.

 

Załącznik nr 1

Metryczka do pracy konkursowej

- Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanych prac oraz na przetwarzanie danych osobowych, w celach promocyjnych oraz dokumentacyjnych, na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Silnie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.

- Uczestnicy oświadczają, że zgłaszane prace są ich własnością i nie były wcześniej publikowane oraz nagradzane.

- Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, w celach promocyjnych i dokumentacyjnych przez Wiejski Dom Kultury w Silnie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach. Uczestnik wyraża zgodę na publikację prace konkursowej oraz danych w mediach internetowych i regionalnej prasie.

 

- W sprawach związanych z danymi osobowymi, należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail iod@gokchojnice.pl, tel. 52 397 25 59, lub pisemnie na adres wskazany powyżej;

 

- Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych w/w narusza przepisy prawa.

 

Imię i nazwisko

 

Klasa

 

Miejscowość zamieszkania

 

Email lub nr telefonu

 

 

 

……………………….                                                                    ……………………………

Data                                                                                                  Podpis uczestnika/

Opiekuna prawnego

 

 

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry