Szkoła Tradycji Kaszubskich

Szkoła Tradycji Kaszubskich

SZKOŁA TRADYCJI KASZUBSKICH

Całkowity koszt realizacji zadania: 27300zł

Kwota dotacji: 25000zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021

Zadanie było odpowiedzią na problem zanikania tradycji i kultury kaszubskiej w życiu codziennym mieszkańców gminy Chojnice. Osią przewodnią projektu było stworzenie Szkoły Tradycji Kaszubskich, gdzie mieszkańcy mogli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu kultury kaszubskiej – żywego słowa, obyczajów, życia codziennego, rękodzieła, tradycji gospodarskich, muzyki i tańców regionu Kaszub oraz patriotyzmu lokalnego i narodowego.

W ramach zadania zorganizowano cykl wykładów i warsztatów zgodny z rokiem kalendarzowym i obrzędowym na Kaszubach. Cykl ten obejmował kolejno następujące bloki tematyczne:

1. MAJ – TRZEBA TO POWIEDZIEĆ JAŚNIEJ, ŻE KASZUBY POLSKĄ WŁAŚNIE!

2. CZERWIEC – „MUZYKA I TAŃCE AŻ PO KASZUB KRAŃCE – TAŃCZYMY BEZ PRZERWY BOŚMY NIE OFERMY!”

3. LIPIEC/SIERPIEŃ - HEJ KASZUBY, HEJ DO KOSY, BO NADCHODZĄ SIANOKOSY!

4. WRZESIEŃ – BO W TYM NASZA GŁOWA, BY ZNAĆ PRZODKÓW SŁOWA

Działania, realizowane w ramach poszczególnych bloków (wykłady, wyjazdy, zajęcia praktyczne), były wsparte promocją projektu- także w przestrzeni wirtualnej.

Realizacja zadania pozwoliła na ożywienie i upowszechnienie tradycji kaszubskich w regionie a także stworzenie mieszkańcom gminy Chojnice warunków do rozwoju, integracji i uczestniczenia w kulturze. Pozwala to na budowanie poczucia tożsamości i przynależności do wspólnoty mieszkańców regionu, a w efekcie zapewni trwałość niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kaszub.

Wartością dodaną zadania była promocja regionu Kaszub Południowych na szerokim forum publicznym.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry